sc3675

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Jeugdtechnisch - beleidsplan
(klik hier voor dit document in pdf)

SAMENVATTING BELEIDSPLAN VOETBALTECHNISCHE ZAKEN

 1. Inleiding

Dit beleidsplan geeft aan hoe de komende jaren vorm wordt gegeven aan de voetbalopleiding van SC Zonnebeke.

Er wordt aandacht besteed aan het prestatieve en het recreatieve jeugdvoetbal, zowel voetbalinhoudelijk als begeleiding van de jeugdspelers tijdens trainingen en wedstrijden.

 1. Hoofddoelstelling voetbaltechnische zaken

De doelstelling van de jeugdopleiding van SC Zonnebeke kan kort worden samengevat als: Het bieden van mogelijkheden tot een positieve vrijetijdsbesteding, door het scheppen van voorwaarden waardoor de jeugdleden van SC Zonnebeke:

 • een goede voetbalopleiding geboden wordt;

 • plezier beleven aan het voetballen;

 • mogelijkheden krijgen om hun eigen voetbaltop te halen;

 • zich door middel van het voetballen, zowel mentaal als fysiek, verder kunnen ontwikkelen,

 • zich gewaardeerd en betrokken blijven voelen bij de voetbalvereniging SC Zonnebeke, zodat voetbal tot op latere leeftijd een plaats blijft houden als speler, coach, scheidsrechter en/of bestuurslid.

SC Zonnebeke wil de voetballende jeugd een goede voetbalopleiding bieden door alle spelers maximale ontwikkelingskansen te geven. Maximale ontwikkelingskansen worden gecreëerd door een pedagogische benadering centraal te stellen en door, voor wat betreft de benadering, onderscheid te maken tussen prestatie- en recreatiegericht voetballen.

  1. Pedagogische benadering

SC Zonnebeke wil dat er op een positieve en constructieve wijze wordt omgaan met mensen, en kinderen in het bijzonder. Dat betekent dat SC Zonnebeke, als voetbalclub, het als zijn taak ziet om aandacht te schenken aan een veelzijdige vorming van de voetballer(tje) als mens. Dit is een hele klus, maar die wordt door SC Zonnebeke niet geschuwd. Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat de begeleiding steeds weer het goede voorbeeld geeft. Immers, een goed voorbeeld doet goed volgen, nietwaar?

De begeleiding is positief, stimulerend en vormend.

Enkele algemene belangrijke zaken bij het begeleiden van kinderen:

 • Maak bij spelers/kinderen altijd onderscheid tussen het kind en het gedrag. Niet een kind afwijzen, wel het gedrag ter discussie stellen.

 • Complimenten geven. Het werkt honderd keer beter dan mopperen of schelden. Dus, jammer goed geprobeerd, volgende keer beter.

 • Praten, uitleggen. Misschien gebruik je wel niet de goede woorden!

  1. Prestatie- en recreatiegericht voetballen

De hoofddoelstelling v/h organisatieonderdeel voetbaltechnische zaken geeft aan dat alle jeugdvoetballers zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt er door SC Zonnebeke, in de benadering, wel onderscheid gemaakt tussen prestatie- en recreatiegericht voetballen. Strikt genomen is elke vorm van amateurvoetbal natuurlijk recreatiesport. Echter, de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk voor een onderscheid. Immers, niet ieder jeugdlid heeft dezelfde wil, tijd en/of kwaliteit om even vaak, gericht en intensief te werken aan het verbeteren van zijn of haar voetbalvermogen.

Spelers die de wil en de kwaliteit hebben om vaak, gericht en intensief te werken aan hun voetbalvermogen, wordt de mogelijkheid geboden een voetbalopleiding te volgen. Deze groep spelers zou de prestatiegroep genoemd kunnen worden. Prestatiegericht voetballen staat daarbij niet gelijk aan (moeten) winnen, maar wel aan een continu streven naar goed voetbal. En …, om tot goed voetbal te komen is het noodzakelijk om vaak, gericht en intensief te trainen en wedstrijden te spelen.

De groep waarvan de spelers de wil, de tijd en/of de kwaliteit niet hebben om veel, gericht en intensief met voetbal bezig te zijn, krijgt een andere benadering. Deze benadering is weliswaar anders (recreatiever gericht), maar beslist niet minder(waardig). Ook de spelers van deze groep wordt de mogelijkheid geboden om in ieder geval 2 keer per week onder deskundige leiding te trainen, maar in de begeleiding van deze groep zal rekening gehouden met de specifieke aspecten van recreatiegericht voetbal. Er is voor deze groep daarom, naast de standaard maandprogramma’s, extra oefenstof beschikbaar voor de trainingen. Ook voor het coachen tijdens wedstrijden zijn extra richtlijnen beschikbaar.

Het gaat hierbij om specifieke informatie over zaken die van belang zijn bij het begeleiden van deze recreatiegroep.

Ten slotte is er nog specifieke aandacht voor de allerkleinste voetballers (de 5-jarigen ). Deze voetballertjes vallen in feite buiten de twee genoemde categorieën (prestatie/recreatie). Voor deze groep moet trainen zijn, "spelen met voetbal". Er is trainingsoefenstof voor deze groep beschikbaar die recht doet aan de ontwikkelingsfase van deze kinderen. Het is samengesteld vanuit de kenmerken voor deze leeftijdsgroep en de gevolgen daarvan voor de trainingen. Niet teveel voetbaltechnische voorwaarden stellen. De training en benadering van de kinderen moet duidelijk tegemoet komen aan de spelbeleving van de jongens met veel onbewuste vorming. Wel is deze leeftijdsgroep al heel geschikt om het balgevoel en de lichaamscoördinatie sterk te verbeteren door gerichte oefeningen.

 1. De voetbalopleiding

  1. Inleiding

De opleiding van een voetballer(tje) duurt ongeveer tien jaar. De spelertjes komen weliswaar op zeer jonge leeftijd (vijf jaar) bij onze club, maar vanaf 7 á 8 jaar (E) is sprake van het regelmatig volgen van doelgericht trainen. De overgang naar het senioren voetbal komt over het algemeen genomen na de A juniorentijd op 18 jarige leeftijd. Jeugdspelers maken de opleiding in principe dus af. Slechts in het geval dat een jeugdspeler een (tijdelijke of blijvende) aanwinst voor het eerste elftal is, zal worden overgegaan tot het voortijdig overgaan naar de senioren afdeling. Wel moet het mogelijk zijn dat jeugdspelers regelmatig trainingen meemaken van de senioren selecties. Verder spelen jeugdspelers die daarvoor in aanmerking komen regelmatig wedstrijden met een elftal van spelers onder 23 jaar.

  1. Algemene uitgangspunten

1. De opleiding staat centraal. Het leveren van prestaties komt na de opleiding. Is dit niet het geval, dan gaat de opleiding te gronde door de prestatiezucht!

 • Tot en met de C1 groep is training belangrijker dan het resultaat van de wedstrijd.

 • Coaching tijdens de wedstrijd moet gebaseerd zijn op leerdoelen vanuit verzorgd en opbouwend voetbal

 • Wedstrijdresultaat is niet het belangrijkste!

 • Pas bij de standaardteams vanaf de B leeftijdsgroep wordt er naar gestreefd om op een zo hoog mogelijk competitieniveau (landelijk) wedstrijden te spelen en te winnen.

2. Maak het individu niet ondergeschikt aan het collectief. Elke speler heeft zijn individuele kwaliteiten. Geef spelers de nodige ontwikkelingskansen.

3. Indien zijn psychische en lichamelijke eigenschappen het toelaten, moet een jeugdspeler zo hoog mogelijk spelen. Alleen leeftijd is niet bepalend.

Enz.

  1. Trainingen

De kwaliteit van de trainingen moet goed zijn. Bezig zijn alleen is niet voldoende. Trainingen kunnen niet altijd "leuk" zijn, er wordt getraind om beter te worden. Per leeftijdgroep wordt getraind volgens het schema van “de kenmerken van elke training” .

Trainen is soms herhalen tot in den treuren. Automatismen laten ontstaan. "Uren maken aan de bal". Naast de technische ontwikkeling van de spelers nemen positie- en partijspelen (klein) een belangrijke plaats in, zeker in de A en B leeftijdsgroepen.

   1. Leeftijdskenmerken en de gevolgen voor de trainingen

De training voor een 9-jarige zal er vanzelfsprekend anders uitzien dan voor een 17-jarige A-speler. Uitgangspunt is steeds de leeftijdskenmerken van de trainingsgroep. Bij al deze jeugdtrainingen is het aanleren en/of verbeteren van de techniek een zeer belangrijke doelstelling. De leeftijdskenmerken voor de verschillende groepen en de gevolgen daarvan voor de trainingen zijn in het kort als volgt:

F6 - 8 jr

 • nog weinig coördinatie en balgevoel

 • spelen met voetbal

 • bewegingservaring (vooral) met de bal opdoen

E8 - 10 jr

 • leergevoelig al wat balgevoel

 • begin maken met technische voetbalvaardigheden

 • veel aan de bal veel klein partijtjes

D10 - 12 jr

 • zeer leergevoelig en leren snel kritisch op eigen prestatie goede coordinatie

 • gerichte techniektraining van alle voetbalvaardigheden

 • organisatie binnen het elftal

C12 - 14 jr

 • (pre) puberteit beperkte belastbaarheid

 • technische voetbalvaardigheden uitbreiden

 • positiespelen wedstrijdtactiek

B14 - 16 jr

 • kritisch naar anderen en zichzelf

 • technische en tactische vorming vanuit de wedstrijdsituatie

 • (bewegings)tempo hoger

 • beroep op verantwoordelijkheid binnen team

A16 - 18jr

 • realistischer soms groep-individu probleem

 • uitgaande van de techniek een hogere belasting

 • technisch/tactische training

 • conditietraining (zoveel mogelijk met bal)

 • wedstrijdtactiek (ook achtergronden)

   1. Trainingsprogramma's

Om continuïteit gedurende de tien voetbalopleidingsjaren te verkrijgen wordt gewerkt met trainingsprogramma's. Er is voor elke groep zo'n programma, waarin is vastgelegd welke oefenstof in een bepaalde fase van de voetbalopleiding wordt gegeven. Het jaarprogramma voor de ene groep sluit direct aan op het programma van de vorige. Er wordt gebruik gemaakt van 3 trainingsmethoden:

 1. de Coerver methode

 2. de basis technieken als traptechniek, aan- en meenemen enz.

 3. de Zeister visie.

  1. Wedstrijden

Verzorgd en opbouwend voetbal uitgaande van eigen kwaliteiten op basis technische vaardigheden.

De spelers moeten zich kunnen ontwikkelen tot zo veelzijdig mogelijke voetballers. Dit kan slechts dan als de spelers niet steeds op dezelfde positie spelen. Ook is het van het grootste belang ze de goede informatie over de verschillende posities in het elftal te geven. De specifieke taken van b.v. een vleugelverdediger en een middenveldspeler zijn wezenlijk anders. D.m.v. groeps- en individuele aanwijzingen zullen deze taken op een voor de speler begrijpelijke manier duidelijk moeten worden verteld. Voor elke positie is er een overzicht van de basistaken in aanvallend, opbouwend en verdedigend opzicht.

In principe is de manier van spelen van alle selectie elftallen gelijk d.w.z. aanvallend en op techniek gebaseerd. Geen ingewikkelde speelwijzen, maar herkenbaar 1:4:3:3 en dubbele ruit (bij 8 tegen 8).

 1. Selectiebeleid

Afhankelijk van de leeftijdgroep worden een of meerdere teams beschouwd als selectieteams. In elk geval moet het hoogste team per leeftijdsgroep als zodanig worden beschouwd. Ook de tweede teams zijn voor het continu op hoog nivo willen spelen zeer belangrijk. In de jongere leeftijdsgroepen zal in nog bredere zin de voetbalontwikkeling gestimuleerd kunnen / moeten worden.

  1. Doel van selecteren

Met het selecteren van jeugdspelers wordt beoogd om iedere jeugdspeler de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te ontwikkelen als voetballer.

Uitgangspunten bij selecteren

Het spelen van voetballen op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer, dan wekelijks onder of boven je niveau te moeten spelen.

Er zal rekening worden gehouden met lichamelijke en geestelijke kwaliteiten en eigenschappen van een jeugdspeler.

Jeugdspelers, in welke leeftijdsgroep dan ook, die zich tijdens het seizoen sterk ontwikkelen, krijgen de kans om in een hoger team c.q. een hogere afdeling te gaan trainen en spelen.

Bij niet-selectieteams kan, naast kwaliteitscriteria en ontwikkeling, ook worden ingedeeld naar eigen voorkeur van speler(s) of ouders. (vriendenteams)

  1. Selectiecriteria

Het selecteren van jeugdspelers binnen een jeugdafdeling (A t/m F) vindt plaats op basis van voetbalkwaliteiten, trainingsinzet en gedrag. De spelers worden geselecteerd door de selectietrainers in overleg met andere (selectie)trainers, elftalleiders en de technisch coördinator.

 1. Technisch kader

Grote aandacht wordt besteed aan het werven van technisch kader (trainers en leiders). Twee aspecten spelen hierbij een grote rol; de leeftijdsgroepen en de specifieke kenmerken van die groepen en het prestatieve of recreatieve karakter van de teams.

Uitgaande van die leeftijdskenmerken zal de juiste trainer bij de juiste groep worden aangesteld. Het is een wereld van verschil, ook op prestatief nivo, kinderen van 9 jaar of bijna volwassenen van 18 jaar te trainen en te begeleiden.

Bij de niet prestatieve teams zal het verwachtingspatroon van zowel de trainer en de kinderen goed op elkaar moeten worden afgestemd. Gesprekken met en ondersteuning van deze trainers door de selectietrainers en de technisch coördinator zijn van groot belang.

Met het betaalde kader worden contractueel duidelijke afspraken gemaakt en gedurende het seizoen geevalueerd. Bij het vrijwillig kader geldt dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid mag betekenen.

  1. Technisch jeugdcoördinator

Binnen de jeugdafdeling van de club functioneert naast de trainersstaf en de jeugdcommissie een technisch coördinator. Hij weet hoe jeugdspelers kunnen leren voetballen en heeft inzicht hoe je vrijwillig kader werft, opleidt, begeleidt en behoudt. Hij heeft ervaring als jeugdtrainer bij verschillende leeftijdsgroepen.

De belangrijkste taken van deze functie zijn:

Het waarborgen van de samenhang op technisch gebied binnen de jeugdafdeling door zorg te dragen voor een goede uitvoering van het jeugdbeleidsplan.

Hij is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de voetbalopleiding.

Verantwoordelijk voor het aanstellen van selectietrainers. Evaluatie gesprekken voeren met deze trainers.

Samen met anderen werven van technisch kader.

  1. Hoofdtrainers

De hoofdtrainers van de leeftijdsgroepen kunnen zich vinden in het technisch beleidsplan en zijn bereid uitvoering te geven aan het beleidsplan.

De selectietrainer verzorgt de trainingen op 3 trainingsavonden en op zaterdagen "zonder voetbal".

Tevens coacht en begeleidt hij zijn elftal tijdens wedstrijden bij alle voorkomende wedstrijden en toernooien.

Hij assisteert en instrueert de overige trainers in zijn leeftijdsgroep. Hij zorgt dat de uitvoering van de trainingsonderdelen de aanwijzingen en aandachtspunten onderling zijn afgestemd.

De selectietrainer ziet regelmatig wedstrijden van het 2e elftal van zijn groep om de vorderingen van selectiespelers (en ook niet selectiespelers) te beoordelen.

De trainers werken met jaar- en maandprogramma's. Zij werken zelf trainingen uit aan de hand van de thema's uit het betreffende maandprogramma.

Zij moeten voldoende zelfdiscipline en verantwoordelijkheidsbesef hebben om de trainingen steeds nauwgezet voor te bereiden en uit te werken op papier. Dit mede in verband met het duidelijkheid over doelstellingen en aandachtspunten van de oefeningen voor de assistenten.

De jeugdtrainers hebben regelmatig onderling contact, ook is er regelmatig overleg met elftalleiders van alle overige teams van zijn groep, o.a. door aanwezig te zijn bij leidersvergaderingen.

De trainers zijn gediplomeerd en hebben een goede eigen vaardigheid (incl. de Coerver oefenstof) en hebben een duidelijke affiniteit met jeugdvoetbal.

Zij "blijven bij" in het voetbalvakgebied via literatuur en (jeugdvoetbal) thema/coachdagen.

Zij zien toe op het handhaven van de door de club opgestelde gedragscode (normen en waarden)

Enz.

  1. Overige trainers

Trainen de jeugd volgens de richtlijnen van het beleidsplan en de bijlagen t.a.v. onder andere normen en waarden.

Verzorgen de training van zijn groep onder leiding van en in overleg met de hoofdtrainer van de leeftijdsgroep.

  1. Keeperstrainers

De keeper(tje)s van alle leeftijden zullen onder leiding van keeperstrainers apart van de groepstraining training krijgen.

  1. Leiders

Elk team heeft één en bij voorkeur 2 leiders. Iedere leider heeft informatie over de organisatie van de club en de verwachtingen van de vereniging t.a v. de begeleiding van de kinderen. Het laatste betreffende de voetbal-, pedagogische en sociale begeleiding. De leiders zijn bekend met de kenmerken van zijn leeftijdsgroep en de gevolgen daarvan voor het begeleiden bij wedstrijden. Per seizoen worden minimaal 3 leidersavonden per leeftijdsgroep gehouden.

De “taakomschrijving voor de leiders alle teams” is de richtlijn voor alle leiders.

 1. Overlegvormen

Binnen de jeugdafdeling worden periodiek verschillende vormen van overleg gehouden.

  1. Hoofdtrainers

Eenmaal per maand is er een hoofdtrainersbijeenkomst waar als vaste punten de volgende zaken aan de orde komen;

Trainingen:

 • maandprogramma van de afgelopen maand

 • maandprogramma van de komende maand

 • problemen t.a.v. opkomst, materiaal, wijzigingen in selectie

Wedstrijden

 • speelwijze

 • Vorderingen

 • resultaten van de wedstrijden

  1. Trainers (ook van de keepers)

Minimaal drie keer per jaar komen alle trainers van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar onder leiding van de technisch coördinator en de hoofdtrainer van de betreffende groep. Naast alle aspecten van het geven van trainingen komen aan de orde; de trainingsprogramma’s, de opkomst van de spelers, de sfeer tijdens de training. Centraal staat de onderlinge samenwerking en vooral ook de ervaringen van de trainers in de voorbije tijd om zodoende “van elkaar te leren”.

  1. Leiders

Per seizoen komen de leiders van de teams van dezelfde leeftijdsgroep drie keer bijeen. Tijdens deze avonden worden algemene onderwerpen behandeld zoals het begeleiden van de kinderen vanuit de kenmerken en de belevingswereld van de kinderen. Verder de gang van zaken bij het begeleiden van de teams in het seizoen tot dan. De bijeenkomsten worden geleid door de hoofdleider van de leeftijdsgroep en de technisch coördinator. De eerste voor de organisatorische punten en de TC voor het voetbaltechnische gedeelte.

  1. Ouders

Per leeftijdsgroep organiseert SC Zonnebeke minimaal een ouderavond. Deze avond is aan het begin van het nieuwe seizoen (in september). De avond is bedoeld als kennismakingsavond waarbij de ouders kennis maken met het kader van de leeftijdsgroep en geïnformeerd worden over het hoe en wat binnen de jeugdafdeling van SC Zonnebeke en de betreffende leeftijdscategorie. Het jeugdbeleidsplan zal hiervoor als basis dienen.

 1. Randvoorwaarden

Het al of niet slagen van de opzet om tot de blijvende kwaliteitsverbetering te komen d.m.v. deze voetbalopleiding hangt af van o.a. het volgende:

 • De voetbalopleiding moet onafhankelijk zijn van een bepaalde jeugdcoördinator, hoofd- of jeugdtrainer

 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de jeugdtrainers en de begeleiders van de elftallen.

 • Er zal voortdurend controle moeten worden uitgeoefend op de goede uitvoering van het plan, zowel op het technische- als op het organisatorische vlak.

 • Het bestuur zal moeten zorgen voor continuïteit door in een vroeg stadium beslissingen te nemen die een goede voortzetting van het beleid waarborgen.

 • De club zal steeds moeten zorgen voor vakbekwame trainers die dit beleidsplan kunnen en willen uitvoeren. Behalve kunde en kennis zullen de trainers flink wat enthousiasme moeten hebben voor het werken met jeugd.

 1. Wat mag worden verwacht van de voetbalopleiding?

In grote lijnen kan dit beleidsplan zijn waarde bewijzen in de komende jaren. Wel zullen i.v.m. maatschappelijke en/of voetbaltechnische ontwikkelingen op onderdelen bijstellingen mogelijk zijn.

Men mag verwachten dat de resultaten van de opleiding op termijn duidelijk zichtbaar zullen worden. De gewenning om het hele jaar door 2 keer per week kwalitatief goed te trainen en het creëren van een goede voetbalsfeer zal de basis moeten zijn voor een blijvende kwalitatieve verbetering.

Deze kwaliteitsverbetering van de toekomstige senioren zal niet uitsluitend ten goede komen aan het eerste en tweede elftal. De spelers die deze selectie elftallen niet halen zullen door de jarenlange training een niveauverbetering aan de overige elftallen geven.

Talenten, die op dit moment en ook in de toekomst zeker aanwezig zullen zijn, moeten de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Zowel voor de club als voor de speler is dit belangrijk.

Spelers en ouders moeten er vanuit kunnen gaan dat al het mogelijke wordt gedaan om de spelers hun "eigen top" te laten halen.Share
You are here: