sc3675

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

VISSIE-MISSIE

Sporting Club Zonnebeke   20104-2015

1 Missie van de club

1.1. Bestaansreden/Kernactiviteit:

1.1.1 Sportief:
Een voetbalclub zijn die via een gezonde ambitie en een duidelijk afgelijnd budget, een zo hoog mogelijke reeks in het provinciaal voetbal wil bereiken. SC Zonnebeke stelt zich tot doel dit te realiseren door attractief voetbal te brengen. Daarnaast wil de club een kwalitatieve jeugdopleiding aanbieden die de zekerheid biedt dat op termijn eigen jeugdspelers kunnen doorgroeien tot volwaardige spelers van het eerste elftal. Binnen deze jeugdopleiding staan fairplay en teamspirit voorop.

1.1.2. Sociaal/Maatschappelijk:
Vanuit die rol streeft de club ernaar om een belangrijke sociale ontmoetingsplaats te zijn voor zowel volwassenen als kinderen. Tijdens de trainingen en wedstrijden komen mensen samen die elkaar anders waarschijnlijk niet zouden ontmoeten. Op die manier wil de club ook een hulpmiddel zijn voor de integratie van volwassenen en kinderen met een andere nationaliteit of huidskleur in onze samenleving.

Daarnaast blijft sporten voor iedereen in onze maatschappij een belangrijk middel om zijn/haar geest en lichaam gezond te houden. De club biedt de mogelijkheid aan volwassenen, jongvolwassenen en kinderen om hieraan deel te nemen via hun favoriete sport.

 

1.2.  Streefdoel/toekomstbeeld van de club

SC Zonnebeke wil als vereniging blijven focussen op de hierboven aangegeven punten. Binnen het sportieve luik waarbinnen spelplezier, trainingsplezier en competitieplezier de hoofdingrediënten vormen, stellen we ons als doel om een zo maximaal mogelijke doorstroming te krijgen van onze jeugdspelers richting B-kern en eerste elftal. Hoe hoger onze eerste ploeg speelt hoe moeilijker de doorstroming uiteraard wordt, maar de kwaliteit die onze jeugdwerking vandaag biedt en de verdere uitbouw daarvan zullen op termijn tot mooie resultaten leiden.

Op sociaal-maatschappelijk vlak blijven wij onze rol spelen om mensen samen te brengen en mensen de kans te geven te sporten.

 

 

1.3. Organisatiecultuur : identiteit van de club

SC Zonnebeke heeft als club een behoorlijk verleden in de provinciale reeksen . De gemeente Zonnebeke telt 4 voetbalclubs: E Beselare, FC Passendale, BS Geluveld en SC Zonnebeke. Onze gemeente telt een 12.500 inwoners. Deze 4 ploegen spelen in de provinciale reeksen en zorgen voor geladen derby’s als ze in dezelfde provinciale reeks spelen. SC Zonnebeke ontstond

rond de  jaren 1935 en speelde bij de Vlaamsche Voetbalbond. Juist na de tweede wereldoorlog sloot men aan bij de KBVB en is daarmee de oudste aangesloten club. Daarna volgen E.Beselare,FC  Passendale en BS Geluveld . Het is bijzonder moeilijk om met 4 clubs te overleven in een gemeente van 12.500 inwoners. SC zonnebeke besloot daarom om in 1998 een kwaliteitsvolle jeugdwerking op te starten. Stap voor stap zijn we gegroeid, steeds met de sportieve, maatschappelijke  en toekomstgerichte streefdoelen voor ogen.  Het heeft ons geen windeieren gelegd, de jeugdwerking is op heden  gekend , ook buiten de grenzen van Zonnebeke. Het ledenaantal groeit gestaag, en met 18 ingeschreven jeugdteams kunnen we de toekomst positief tegemoet zien. Onze aanpak om met een kwaliteitsvolle jeugdopleiding te starten is dan ook de juiste gebleken en heeft ons een eigen identiteit bezorgt in onze streek.

 

1.4. Kernwaarden

Volgende  5 kernwaarden dragen wij hoog in het vaandel :

1. Fair-Play : wij vragen als club van spelers en supporters dat zij zich ten allen tijde sportief gedragen. Eerlijkheid en correctheid duurt het langst.

2. Team-player : elke speler is deel van de ploeg en draagt zijn/haar verantwoordelijkheid binnen het goed functioneren van de ploeg en ruimer genomen van de club.

3. Tolerantie : wij zijn tolerant tegenover mensen van andere nationaliteit, huidskleur, geaardheid, geloof of geslacht.

4. Integriteit : wij nemen als club afstand van alle zaken die het voetbal in het algemeen en

SC Zonnebeke in het bijzonder schaden : Corruptie, geweld, drugs, doping, …

5. Loyaliteit : iedereen die lid is van de club verbindt zich er toe om de club op geen enkele wijze schade toe te brengen.

 

Hoe proberen we dit alles te verwezenlijken?

-          Bestuur zorgt voor samenhang:

Het hoofdbestuur van SC Zonnebeke waakt continu over het reilen en zeilen van de club alsook over de vooropgestelde doelstellingen. Dit doet het door als een goede huisvader de vastgelegde budgetten te bewaken. Maar ook door een duidelijke en stipte communicatie met alle betrokken spelers, trainers, bestuursleden, supporters, sponsors en plaatselijke overheden. Om de zichzelf opgelegde taak zo goed mogelijk uit te voeren werden meerdere cellen opgericht met telkens hun eigen specifieke taak. Deze cellen werken autonoom doch hebben meldingsplicht naar de andere leden van het hoofdbestuur.

 

 

-          Kwaliteitsvolle jeugdopleiding

Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding en begeleiding is van enorm belang voor onze club. De jeugdspelers vormen de basis, de hoekstenen van de club. Zij dienen in de toekomst de ruggengraat te vormen van ons eerste elftal. De verwezenlijking hiervan ligt in de schoot van het jeugdwerking. In alle categorieën van de jeugdopleiding willen we werken met gemotiveerde en gediplomeerde jeugdtrainers die zowel op voetbaltechnisch vlak als op pedagogisch vlak onze spelers naar een hoger niveau willen brengen. Ook minder getalenteerde spelertjes moeten in een sfeer van respect en verdraagzaamheid hun sport kunnen uitoefenen.

De clubleden (trainers, afgevaardigden en medewerkers) hebben een zeer grote verantwoordelijkheid. Zij helpen de ouders bij de opvoeding van hun kind (de jonge sporter). Vrijwilligers zijn onmisbaar: Ze zijn de ruggengraat van elke vereniging, de vrijwilligers. Ieder jaar, iedere maand, iedere dag staan ze paraat voor de club. Denk maar aan de terreinverzorgers, onze schoonmaakploeg, trainers en afgevaardigden, helpers bij activiteiten, … . Als club zijn we deze mensen dan ook zeer dankbaar voor de belangeloze inzet. Trainers worden ook gemotiveerd om zich verder bij te scholen, zij krijgen hiervoor ook de nodige steun toegewezen (inschrijvinggeld).

-          Bruisend activiteitenaanbod:

Met SC Zonnebeke willen we met ons rijk activiteitenaanbod tegemoetkomen aan het sociale aspect en het verenigingsleven in Zonnebeke en omstreken. Feesten en plezier maken is dan ook één van de hoekstenen van de SC - filosofie. Door de vele activiteiten zorgen we er in de eerste plaats voor dat SC Zonnebeke een club blijft waar samenhorigheid en voetbalplezier op de eerste plaats staan. Daarnaast worden de activiteiten veelal gesmaakt door vele sympathisanten van buiten de club. Wij willen onze club in het daglicht plaatsen en ons zo profileren als een club waar het goed is om te vertoeven en deel van uit te maken. Als extraatje zorgen deze activiteiten er natuurlijk ook voor dat er wat geld in de lade komt.

Een greep uit ons aanbod:

Meerdaagse zomerfeesten rond 15 augustus

Vriendjes en vriendinnetjesdag voor alle jeugdspelers

Jaarlijkse galabal

Kippenfestijn met animatie voor jeugd

Deelname aan de jaarlijkse zonnebatjes

Jeugdtornooien en voetbalstages

En nog veel meer van dit…

 

-          Een degelijke accommodatie en infrastructuur:

Samen met de gemeente Zonnebeke wensen we in de nabije toekomst onze infrastructuur verder uit te breiden. Een derde voetbalveld.  Deze hoognodige uitbreidingswerken zijn opgenomen in de begroting van onze gemeente en zijn in de huidige legislatuur reeds gestart aangevangen.

 

2.Visie van de club mbt jeugdopleiding en doorstroming

2.1. Rol van de jeugdopleiding binnen de club

De rol van de jeugdopleiding is tweeërlei :

1. Doorstroming van jonge spelers richting eerste elftal. De jeugdopleiding is de kweekvijver van

SC Zonnebeke. Een betere opleiding zorgt voor een betere doorstroming en voor meer mogelijkheden voor de club.

2. De club wil op een goede manier deel uitmaken van de opvoeding van zijn jeugdspelers en heeft wat dat betreft een sociaal-maatschappelijke taak. Jongeren discipline bijbrengen, hen leren in team werken en functioneren door elkaar te helpen en te ondersteunen, hen leren sportief te zijn en respect te hebben voor alles en iedereen zal jongeren helpen in hun ontwikkeling richting volwassenheid en zal hen helpen zich goed staande te houden in onze veeleisende maatschappij.

 

2.2. Strategie inzake doorstroming van eigen opgeleide spelers naar de A-Kern

Vanaf 17 jaar worden talentrijke spelers (gedeeltelijk) opgenomen in de B-Kern. Onder het motto “onze beste spelers moeten kunnen trainen en spelen met en tegen de beste spelers”. Op dinsdag trainen deze jongens samen met de spelers van het eerste elftal. Op die manier krijgt onze T1 snel een goed beeld van hoe ver deze jongeren staan. Wat zijn hun sterke kanten, wat zijn hun leerpunten.

De B-Kern is het vergaarvat van het jeugdtalent die uit onze jeugdopleiding komt. Het is belangrijk voor de club om deze groep van zeer nabij te volgen omdat in die groep de spelers zich ontwikkelen die later doorstromen naar de A-Kern. Deze groep wordt geleid door de T2 die zeer nauw in contact staat met de T1

 

3.Missie en visie van de jeugdopleiding

3.1.1. Functie/objectieven van de JO

- De functie van onze JO is de jeugd van Zonnebeke de mogelijkheid te bieden om hun favoriete sport te beoefenen. Zonder uitsluitingen op basis van ras, geloof, geaardheid, geslacht, … wil onze JO deel uitmaken van de sociale opvoeding van onze jongeren. We willen hen helpen en leren om te functioneren in een team. Door anderen gesteund worden en anderen steunen om een doel te bereiken zijn levenslessen die onze jongeren meekrijgen in onze JO.

- Daarnaast heeft onze JO tot doel om zoveel mogelijk jongeren door te laten stromen richting onze B-kern en ons eerste elftal. Om dit te bereiken moeten we met onze jeugdploegen op een zo hoog mogelijk niveau spelen. We willen dus actief blijven in de kwalitatief sterkere provinciale reeksen met onze jeugdploegen. Om daarin zo goed mogelijk te presteren willen we zo zoveel mogelijk gediplomeerde trainers.

- We willen ons als JO ook volledig richten naar de strategie die de KBVB uitschrijft voor de jeugdopleidingen in het algemeen.

- Een laatste objectief is om naast het resultaatgerichte werk (richting eerste elftal) er ook vooral plezier moet zijn bij onze jeugdspelers. Daarom verzekeren wij elke jeugdspeler minimaal 50% spelgelegenheid. We willen dus ook minder getalenteerde spelers of spelers met minder ambitie de kans bieden om te voetballen.

 

3.1.2. Concrete doelstellingen :

- Onze JO staat op punt als wij op een positieve manier kunnen deel uitmaken van de sociale opvoeding van onze jeugdspelers.

- Doorstroming richting A-kern is moeilijker naargelang ons eerste elftal hoger speelt. Speelt ons eerste elftal in tweede provinciale dan streven wij ernaar dat een 30 % van onze A-kern uit eigen opgeleide jeugdspelers bestaat. Indien onze eerste ploeg in vierde provinciale uitkomt verhoogt dat percentage naar 60 %.

- We streven naar een maximaal % van opgeleide trainers. Ons minimumdoel is de opgelegde percentages te behalen.

- Elke jeugdspeler krijgt minimum 50% speelgelegenheid en moet met een glimlach op het veld staan.

- We volgen de strategie van de KBVB, daarom heeft iedere trainer de opleidingsvisie 2014-2015 van de vfv toegestuurd gekregen zodat ze deze kunnen toetsen aan onze uitgeschreven visie.

 

 

3.2. Doelgroepen van de JO

- Onze JO wil zich niet toespitsen op een beperkte doelgroep. We willen voor ieders talenten voetbalmogelijkheden aanbieden. Getalenteerde spelers of speelsters krijgen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de provinciale reeksen terwijl minder getalenteerde spelers of speelsters kansen krijgen om te voetballen in de gewestelijke reeksen.

- Wij stellen onze JO ook volledig open voor meisjes.

 

3.3.  Waarden van de JO

- De waarden van onze JO sluiten volledig aan bij de 5 kernwaarden en normen van onze club :

1. Fair-Play : wij vragen als club van spelers en supporters dat zij zich ten allen tijde sportief gedragen. Eerlijkheid en correctheid duurt het langst.

2. Team-player : elke speler is deel van de ploeg en draagt zijn/haar verantwoordelijkheid binnen het goed functioneren van de ploeg en ruimer genomen van de club.

3. Tolerantie : wij zijn tolerant tegenover mensen van andere nationaliteit, huidskleur, geaardheid, geloof of geslacht.

4. Integriteit : wij nemen als club afstand van alle zaken die het voetbal in het algemeen en SC Zonnebeke in het bijzonder schaden : Corruptie, geweld, drugs, doping, …

5. Loyaliteit : iedereen die lid is van de club verbindt zich er toe om de club op geen enkele wijze schade toe te brengen.

 

3.4. Inhoud visie JO : kritieke succesfactoren. Duidelijke standpunten inzake intern beleid

3.4.1. Organisatie van de doorstroming van jeugdspelers

- Onze postformatie (U21-U23) staat volledig mee onder toezicht van onze Hoofdcoach (T1).

- Op dinsdag trainen onze getalenteerde jongeren mee met de A-kern. Op die manier gaan ze zich sneller ontwikkelen en gaan ze zich veel vlugger aanpassen aan het hogere tempo waarin gespeeld wordt op niveau van het eerste elftal. T1 evalueert op constante basis de ontwikkelingen van elk van onze getalenteerde jongeren.

- Daarnaast is er onze U21 en de B-kern. De B-Kern ,het vergaarvat van het jeugdtalent die uit onze jeugdopleiding komt.  In die groep ontwikkelen zich die spelers die later doorstromen naar de A-Kern. Deze groep wordt geleid door de T2 die zeer nauw in contact staat met de T1 . Deze groep traint ook 1 x per week mee met de A-Kern

 

 

3.4.2. Rol van de club inzake opvoeding van jeugdspelers

- Onze JO buigt helemaal terug op de 5 kernwaarden van onze club. Vanuit die visie hebben we een belangrijke rol in de opvoeding en opleiding van onze jongeren. Een van onze doelstellingen is om onze jongeren te leren om in team te functioneren. Elkaar helpen en bijgestaan worden om tot een duidelijk doel of resultaat te komen beschouwen wij als een belangrijke levensles die onze spelers en speelsters meekrijgen.

- Daarnaast willen wij onze jongeren tolerantie aanleren tov hun medespelers en bij uitbreiding tov onze maatschappij.

- Wij willen onze spelers en speelsters ook opvoeden in het leven in een gezond lichaam. Het is belangrijk om te sporten en de eetgewoontes daaraan aan te passen. “Een gezonde geest in een gezond lichaam” blijft onze leuze.

- Indien spelers over de schreef gaan en ons reglement overtreden, volgen er sancties. Ook dat draagt bij tot de opvoeding van onze jongeren.

 

3.4.3 Verenigingsleven

- Het jeugdbestuur ziet er op toe dat elke speler, elke speelster, elke trainer en elke ouder zich goed voelt, thuis voelt en welkom voelt in onze club.

- Er wordt ook een keer per seizoen een oudercontact georganiseerd om de betrokkenheid van de ouders zo groot mogelijk te maken.

- Daarnaast organiseren we een galadiner, een kippefestijn , we nemen deel aan de “Zonnebatjes” , met 15 augustus hebben we onze voetbalfeesten met tal van activiteiten en wedstrijden van U6 tot de seniors. Tijdens deze feesten speelt ook ons eigen damesteam en er is een dameswedstrijd tussen 2 eerste klasse clubs.

- Onze U6 tot U9 teams worden regelmatig gevraagd om mee op te lopen tijdens eerste klasse wedstrijden en Europese wedstrijden.

-We  organiseren ieder jaar een “memorial” wedstrijd  tegen de NU17 van Cercle Brugge ter nagedachtenis van Jordy Sanctorum die op weg naar een wedstrijd van SC Zonnebeke verongelukte (april 2013). Jordy was een talentvolle beloftekeeper .

Jordy had zijn jeugdopleiding bij Cercle Brugge gelopen en was een rasechte Cecle supporter.

 

3.4.4  Samenwerking met sportscholen of andere scholen

- Jaarlijks bezorgt het jeugdbestuur flyers voor een initiatietraining van 5 tot 11 jarigen aan de scholen van Zonnebeke. Deze worden dan aan al de leerlingen van deze scholen bezorgd, zowel meisjes als jongens. Die mogen dan ook nog  vriendje(s) of vriendinnetje(s) meebrengen

 

3.4.5 Rol van de JO in de omgeving

- Wij nemen als JO deel aan het verwijderen van zwerfvuil op accomadatie en in de nabije omgeving .

-We sensibiliseren onze jeugdspelers om tijdens de donkere maanden met een goede werkende

Fietsverlichting naar de trainingen te komen. ” Ik wil je zien, ik wil gezien worden”

 

4.Voetbalvisie van de club

4.1. Speelstijl : huisstijl/cultuur

De eerste ploeg streeft ernaar om met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers positief voetbal te brengen. Met positief voetbal bedoelen we een speelwijze die uitgaat van balbezit. Op training wordt er zeer vaak aandacht besteed aan verzorgde passing en positiespel (balbezit). Deze aanpak kadert binnen de huisstijl van de club die de jeugdteams ook vanuit verzorgd balbezit wil zien voetballen.

 

4.2. Spelconcept speelwijze

In principe hanteert de eerste ploeg een 4-3-3 systeem met de punt achteruit. Dit systeem is niet opgelegd door het bestuur maar de vrije keuze van de hoofdtrainer. Alle jeugdploegen hanteren vanaf 11v11 ook het systeem 4-3-3. U10 tot U13 dubbele ruit, U7 tot U9 ruit en U6 2/2

Steeds volgens de opleidingsvisie van de vfv (zie opleidingsvisie vfv 2014)

 

4.3.Gewenste spelersprofielen

Er zijn vaste profielen per speler vastgelegd op basis van de nummering van het 4-3-3-spelsysteem.

Gewenste spelersprofielen  (vanaf 11/11)

Er zijn vaste profielen per speler vastgelegd op basis van de nummering van het 4-3-3-spelsysteem.

Positie 1: doelman die kan mee voetballen en vooral uitstraling heeft.

Posities 2-5: verdedigende kwaliteiten maar ook snelheid die nuttig is in B- en B+

Posities 3-4: fysiek sterke spelers, goed met het hoofd, goede coaching en een korte of lange pass  kunnen versturen

Positie 6(8): speler die fysieke kracht koppelt aan voetballend vermogen en een goede lange pass kan versturen

Positie 8(6): speler met een groot loopvermogen en verdedigend en aanvallende kwaliteiten, box-to-box speler

Positie 10: speler die technisch zeer onderlegd is want die moet aangespeeld kunnen worden met verdediger in de rug, speler die een beslissend pass kan geven en vista heeft, deze speler geeft ook het moment van druk zetten aan

Posities 7-11: snelle, dribbelvaardige spelers, kunnen goede flankvoorzetten trappen en kunnen ook pressing  spelen

Positie 9: typische afwerker, speler die op het juiste moment voor de verdediger weet te komen en koelbloedig voor doel weet te scoren.

SC Zonnebeke houdt in zijn keuze voor een speler steeds rekening met de clubwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Gewenste trainersprofielen

1) De trainer is er altijd
De trainer is altijd aanwezig en is daarmee een voorbeeld voor de spelers. Wanneer de trainer wegens overmacht verhindert is zorgt hij zelf voor een vervanger.
2) De trainer is altijd op tijd
De trainer is ruim voor aanvang van de training aanwezig op zijn spelers op te vangen en  de training voor te bereiden.
3) De trainer draagt passende kleding
De trainer komt in voetbal / clubkleding en loopt er netjes bij.
4) De trainer geeft plezier & enthousiasmeert, motiveert en stimuleert
De trainer zorgt er voor dat spelers met plezier naar de training komen en met plezier detraining verlaten. De trainer enthousiasmeert, motiveert en stimuleert de spelers in datgene wat ze doen en zorgt er voor dat ze zich veilig voelen. De trainer is er voor al zijn spelers.
5) De trainer heeft plezier
De trainer haalt plezier en voldoening uit datgene wat hij doet.
6) De trainer is altijd objectief
De trainer behandelt iedereen altijd gelijkwaardig en beoordeeld situaties positief.
7) De trainer blijft de trainer
De trainer is de trainer en staat wanneer dat nodig is altijd boven zijn spelers.
8) De trainer handelt in het belang van de club
De trainer heeft het clubbelang altijd voor ogen en zal zich (daaruit volgend) dan ook
niet negatief naar buiten (spelers, ouders, etc.) uitlaten over de club of over collega trainers.
9) De trainer handelt naar het beleid van de club
De trainer is bekend met het (jeugd)beleid van de club, zal hiernaar handelen en corrigeert mensen die dat niet doen.
10) De trainer staat open voor leren
De trainer staat open voor de (interne) scholing welke door de club wordt aangeboden en zal altijd beter willen worden in hetgeen hij doet.
11) De trainer zegt wat er goed gaat
De trainer zegt zijn spelers niet alleen wat er beter kan maar vooral ook wat er al goed gaat. De trainer coacht op een positieve manier en laat spelers fouten maken.
12) De helpt spelers in hun ontwikkeling
De trainer handelt volgens alle bovenstaande criteria en gebruikt daarnaast al zijn kennis en kunde om spelers te helpen in hun ontwikkeling.

5.Gedragscode

Wij beschouwen het tevens als een taak om deze jonge mensen ook een stuk opvoeding mee te geven. Vandaar dat er een gedragscode werd opgesteld, die daarbij de goede werking in de club verzekert. Het is meest gericht naar de spelers toe, maar is toepasselijk voor trainers, afgevaardigden en ouders.

1. Afspraken – stiptheid

Aangezien het voetbalspel een ploegsport is, verwachten wij van onze spelers dat zij zich tot het uiterste inspannen om aanwezig te zijn op de training en wedstrijd. Iedere speler kan op de website een voetbalkalender zien waarop alle speeldata zijn vermeld voor het ganse seizoen. Mogen wij de spelers en ouders vragen om in de mate van het mogelijke hiermee rekening te houden zodat de spelers tijdig en maximaal aanwezig zijn.

Iedere speler zorgt er voor stipt op tijd op alle afspraken voor trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn.

Elke speler is 5’ voor de aanvang van de training aanwezig in de kleedkamer.

Regelmatige ongewettigde laatkomers, of wegblijvers van de training kunnen als sanctie niet in het basiselftal opgenomen worden of helemaal niet opgeroepen worden voor een wedstrijd.

Indien je niet of niet op tijd aanwezig kunt zijn voor een training of wedstrijd, dan verwittig je altijd de trainer.

Er mag enkel aan wedstrijden van een andere categorie/ploeg deelgenomen worden op vraag van eigen trainer.

2.Coachen

De trainer is de baas over de ploeg. De trainer duidt de spelers aan voor de wedstrijd en geeft hun de nodige richtlijnen. Je luistert dus enkel naar de richtlijnen die door de trainer worden gegeven. Bij de U6 tot U11 mag ook de afgevaardigde richtlijnen meegeven. Vanaf U12-U13 worden richtlijnen enkel gegeven door de trainer.

De ouders geven nooit richtlijnen. Dit brengt enkel de spelers in verwarring. Van de ouders wordt wel verwacht dat ze de ploeg positief aanmoedigen. Positief blijven is de boodschap.

3. Kleedkamer

Na elke training (vanaf U12-U13) en wedstrijd (iedereen) is het nemen van een douche verplicht voor iedereen.

Badslippers worden aangeraden.

De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers, trainers en begeleiders. Voor alle andere personen is hier de toegang verboden. Voor de U6-U7 spelertjes, wordt 1 ouder (per speler) in de kleedkamer toegelaten om te helpen bij het aan en uitkleden, daarna worden ze gevraagd de kleedkamer te verlaten.
In de kleedkamer gedraag je je. Spelers worden niet toegelaten in de kleedkamer zonder begeleiding van trainer of afgevaardigde. Help ook zorgen voor de netheid van de kleedkamer en gooi bekertjes, lege flessen,… in de vuilbak.

Schoenen worden buiten proper gemaakt, zeker niet onder de douche.

De GSM moet afstaan in de kleedkamer bij training en wedstrijd.

 

 

 

4. Gedrag

We verwachten van iedereen een correct gedrag tegenover medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek.

Bij het betreden en verlaten van het complex na training of wedstrijd groet je de trainer en afgevaardigde met een handdruk.

Missen is menselijk, daarom:

-de beslissingen van de scheidsrechter worden altijd gerespecteerd.

-kritiek op medespelers is ten strengste verboden.

Na elke wedstrijd zal de voltallige ploeg met trainer en afgevaardigde samen naar de kantine gaan om samen aan tafel de eerste consumptie te nuttigen.

 

5. Kledij

-Breng op elke kledingstuk je naam aan.

-Kettingen, uurwerken, oorringen of andere voorwerpen zijn verboden tijdens de training en wedstrijd.

-Beenbeschermers zijn verplicht tijdens de training en wedstrijd

-Voetbalschoenen zijn steeds gepoetst voor de training en de wedstrijd.

-Trainingspak op training is verplicht wanneer het kouder wordt. De trainer licht de spelers tijdig in.

-Het huidige trainingspak van SC Zonnebeke wordt gedragen om naar de wedstrijd van je ploeg te komen.

 

6. Vervoer

Bij uitwedstrijden wordt de verplaatsing met wagens van de trainer, afgevaardigde of ouders gemaakt. Respecteer deze mensen en ook hun auto’s. Probeer tijdens de rit samen te blijven. Niet iedereen weet het veld van de tegenstrever liggen.

7. Drank

Het gebruik van alcoholische dranken binnen de club is integraal verboden voor de jeugdspelers. Bij vaststelling van gebruik volgen sancties.

 

8. Medische problemen

Indien een speler zich kwetst op training of tijdens een wedstrijd, dient dit onmiddellijk aangegeven te worden. Een ongevalformulier moet ingevuld worden en op het secretariaat binnen gebracht worden.

 

9. Sancties

Overtredingen t.o.v. de gedragscode zullen door de trainer meegedeeld worden aan de jeugdcoördinator en in overleg met de jeugdcoördinator zullen deze gesanctioneerd worden.

Een mogelijke sanctie kan zijn minder of zelfs niet meespelen tijdens de volgende wedstrijd.

10. Bewaking en naleving

De jeugdwerking met zijn missie en visie wordt bewaakt door de jeugdcoördinator en het jeugdbestuur. Alle sportieve zaken, problemen of vragen van spelers of ouders over de jeugdwerking moeten aan deze mensen gesteld worden.

6.Korte en lange termijndoelstellingen

6.1. Korte termijndoelstellingen ( 12-18 maanden ):

- Aan de hand van ons rapport van de doorlichting stappen blijven zetten als jeugdopleiding. We proberen ons voortdurend te verbeteren. Onze sterke punten willen we nog beter maken en onze werkpunten proberen we weg te werken.

- Nu er gestart is met de aanleg van een derde volwaardig terrein, ook nog uitkijken om 2 aparte duiveltjesterreinen aan te leggen.

- Bijscholingen/cursussen trainers verder aanmoedigen.

- Nog beter maken van de accommodatie.

- Communicatie naar spelers/ouders toe verbeteren.

- Organisatie van voetbalstages te verhogen.

 

6.2. Lange termijndoelstellingen (3-5jaar):

- Effectiviteit: verder werken aan de doorstroming jeugdspelers naar 1e +2e elftal.

- Ons provinciaal label te blijven behouden en ieder jaar  progressie maken.

- Verbeteren van de sportmedische werking.

- Wegwerken werkpunten doorlichting.

-Trainersstaf verder uitwerken naar 90% gediplomeerde trainers.

-Instroom jeugdspelers uitbreiden naar spelers van buiten de deelgemeente Zonnebeke.

 

6.3. Indicatoren met betrekking tot algemeen doel JO

We hebben de volgende indicatoren nodig om als jeugdwerking te blijven groeien

- Gediplomeerde of ervaren trainers : streven naar 90% gediplomeerde trainers en onze ervaren niet gediplomeerde trainers vanuit de club verder bijscholen.

- Stijging van het aantal leden en werken aan de drop-out van bestaande leden, hoe klein deze ook mag wezen.

- Brede basis onderaan (piramide) , is de basis om de jeugdwerking op peil te houden

-Verbetering van onze accommodatie.

- Behoud van trainersstaf en vrijwilligers (uitbreiding)

 

7. SWOT-ANALYSE

Deze SWOT – Analyse werd opgesteld tijdens het tussenseizoen 2014 . Via deze analyse proberen we onze jeugdopleiding voortdurend te verbeteren.

 

Sterke punten jeugdopleiding:

- Accommodatie: Nieuwe kleedkamers voor de jeugd, ruime en goed onderhouden kantine, vergaderlokaal, voldoende trainingsmateriaal.  Zeer goede verlichting Terrein 2.

- De wil om voortdurend te zorgen voor een groei van onze jeugdopleiding. We willen vooruit. Er zijn veel mensen enthousiast bezig om dit doel te bereiken. We mogen echter niet vergeten dat dit een werk  is waaraan nooit een eind komt.

- Het familiale aspect. Iets waar we veel belang aan hechten. Iedereen moet zich thuis voelen in onze club.

- De organisatie van vele activiteiten binnen onze club.

- Enthousiaste groep vrijwilligers.

- Ledenaantal: groot aantal spelers.

- Website.

- We proberen de jeugdspelers niet enkel beter te maken als voetballer, maar ook als mens.

- We investeren in onze jeugdopleiding: accommodatie, materiaal, terugbetaling cursussen/bijscholingen, kledij, …

- Sterke bestuursgroep, met aparte jeugdcel verankert in het bestuur.

-Onze trainers blijven zich verder bijscholen.

 

Opportuniteiten:

- Accommodatie: Aanleggen derde terrein, aanleggen 2 duiveltjesterreinen
- Provinciaal niveau blijven behouden.

-Instroom jeugdspelers uitbreiden naar spelers van buiten de deelgemeente Zonnebeke.

- Samenwerkingsstructuren opzetten met andere clubs.

Werkpunten jeugdopleiding:

- Velden te kort

- Geografische ligging

- De band tussen jeugdopleiding/jeugdspelerse en 1e elftal gebeuren/spelers.

- Communicatie: vooral op het vlak van de indeling van de spelers. (provinciaal of gewestelijk)

- De formulering en de evaluatie van onze doelstellingen op korte en lange termijn.

- De sportmedische werking.

- Periodisering: maandplanning thema’s en doelstellingen voor de spelers.

- Fysiek screenen van de spelers.

- Scouting

- Effectiviteit: doorstroming 1e en 2e elftal.

 

Bedreigingen:

- De grotere clubs uit de streek (KVK Westhoek, KSV Roeselare, KVK Kortrijk) azen op de door ons opgeleide trainers en jeugdspelers.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Smart doelen en acties.
Doelen                                                Acties                   Planning                                             Wie

Meisjes/Damesvoetbal                               promoten           voorjaar 2015                    Sportieve cel jeugd en seniors

Werving                                              scouting              voorjaar 2015                    scout/TVJO/Webmaster

Evaluatie spelers                             gesprek                               voorjaar 2015                    trainers/JCC/TVJO

Financieel/lidgelden                      vergadering       eind maart 2015               sportieve cel jeugd

Evaluaties trainers                          gesprek                               eind maart 2015               TVJO/JCC/sportieve cel jeugd

Werking sportieve cel                   evaluatie             eind april 2015                  sportieve cel/TVJO/JCC

SWOT                                                  analyse                eind april 2015                  iedereen

Doelen bereikt ?                             vergadering       begin augustus                TVJO/JCC/sportieve cel jeugd

 

9. Voetbalopleiding

9.1 Opleiding vanuit onze huisstijl (zie punt 4.1.)

-Resultaat is niet heilig

-Ieder ploeg van SC Zonnebeke speelt altijd om te winnen maar niet ten koste van alles

-Winst nastreven volgens onze voetbalfilosofie en ethiek

- SC Zonnebeke probeert vanuit zijn huisstijl aanvallend voetbal te spelen gekoppeld aan “inzet”

-Basiswaarden: voetbalplezier, basistechniek en zone-voetbal

-D e voldoening van het winnen is afhankelijk van wat er op het spel staat en hoe het spel gespeeld wordt, voorbeeld: als we tegen een sterkere ploeg spelen proberen we altijd vanuit onze huisstijl te spelen, gevolg zal zijn dat we minder balbezit hebben, dat de passing minder zal zijn, dit moet dan gecompenseerd worden met inzet en overgave.

 

9.2. Individu vs team.

- De kunst is sterke punten van het individu (speler) verder te ontplooien + de

zwakkere punten te verbeteren

- Individuele coaching en oefenvormen aanreiken om zwakkere punten te verbeteren

- Via groepstrainingen het team beter maken

- Individuele punten via huiswerk en/of individuele momenten

 

9.3. Samenstelling van de teams

- Geboortedatum van de speler

- Kwaliteiten van het individu en de ontwikkeling

- Extra hoge voetbalkwaliteiten laten doorschuiven

- Dit met één doel: uitdagingen aanbieden aan de kinderen

- Samenstelling van teams verloopt via de trainer

- Onze doelstelling: kinderen opleiden naar ons 1ste elftal

 

9.4. Positie in het team

- 2/2 vrij zonder echte caoching

- 5/5 geen vaste posities

- 8/8 van vrije posities overgaan tot vaste posities

-11/11 vaste posities

9.5. Toegepaste principes inzake methodiek en didactiek tijdens de trainingen.
-op elk moment de speler motiveren, een positieve ingesteldheid uitstralen zowel naar de groep als   naar het individu.
-rekening houden met de groep

- beleving, vaardigheid en leeftijd .
-juiste coaching .
-spelbedoeling verduidelijken

-spelers laten leren door aanwijzingen te geven, vragen te stellen en te laten stellen, oplossingen  aan te bieden en voorbeeld geven.
-veel herhalen , veel beurten en geen lange wachttijden.
-voorbereiding verzorgen : goede planning, organisatie.
-voldoende materiaal en ballen ( 1 per speler) .
-spelen om te winnen met attractief voetbal

 

 

9.6. coachingsvocabularium voor spelers

Richtlijnen bij het coachen

1. Individueel bijsturen bij balbezit

ALLEEN: de betrokken speler staat vrij en kan zelf beslissen hoe hij verder kan spelen

LOS: de betrokken speler mag de bal niet aanraken zodat de doelman de bal zelf kan spelen

WEG: de betrokken speler dient de bal onmiddellijk te ontzetten

GEEF: de betrokken speler dient de bal te spelen naar degene die roept

RUG: de betrokken speler moet opletten want er komt een tegenstrever in de rug

VERANDER: de betrokken speler dien het spel te verleggen naar de andere zijde

AANBIEDEN: de betrokken speler is voor de bal en dient zich aan te bieden voor passing

STEUNEN: de betrokken speler moet achter de medespeler komen, zeker wanneer deze in moeilijkheden komt

ZAKKEN: de betrokken speler dient te zakken om een verdedigende taak over te nemen van een ingeschoven speler

HOUDEN: de betrokken speler moet de bal trachten bij te houden en wachten op steun

ACTIE: de betrokken speler kan een individuele actie ( naar doel) maken

GA DOOR: de betrokken speler wordt aangemoedigd om zijn actie verder te zetten

DIEP: de betrokken speler kan de bal diep spelen

2. Individueel bijsturen bij balverlies LOS: de betrokken speler mag de bal niet meer aanraken zodanig dat de doelman de bal zelf kan spelen

PRES: de dichtstbijzijnde speler valt de balbezitter aan

ZAKKEN: de betrokken speler dient te zakken langs de kant waar de bal niet is om de nodige dekking te geven

KORTER: de betrokken speler dient korter bij de tegenstrever in zijn zone te gaan

DEKKING: de betrokken speler dient de speler in duel dekking te geven

 

3.Collectief bijsturen tijdens balverlies

SPEELRUIMTE: - leren klein houden

- Zone respecteren, tegenstrever overnemen en verplaatsen in functie van de bal

- Hoe dichter bij eigen doel, hoe scherper de dekking

- Onderlinge dekking, remmend wijken en controlerend storen

- Onderlinge coaching

 

ZAKKEN .

- Aandacht afvallende bal

- Dieptepas van de tegenstrever eruit halen

 

PRES ;

- Collectief vastzetten van de tegenstrever

- Moment van pressen herkennen

 

4. Collectief bijsturen tijdens balbezit

OPEN: de spelers dienen ruimte creëren door de onderlinge afstanden zo groot mogelijk te maken

VOORUIT: als de bal naar voor wordt gespeeld dient de verdediging naar voor te schuiven en naar de bal druk te zetten; wordt bevolen door doelman of centrale verdediger

ZAKKEN : de ploeg of linie moet zich lager opstellen SCHUIVEN: .alle spelers dienen in blok naar de bal te schuiven

POSITIE: iedere speler dient onmiddellijk in zijn positie terug te vallen

SLUITEN: de ploeg dient de onderlinge afstanden te verkleinen : de spelers ruimte creëren

9.7. Toegepaste principes tijdens trainingen.

Zie hierboven

 

9.8. Opleidingsplan per ontwikkelingsfase.

9.8.1.U6

- Kennismaking met de voetbalsport. De beleving (fun) staat centraal = speelse aanpak

- Bewegingsopvoeding en balgewenning

- In alle omstandigheden leren om evenwicht te zoeken en te behouden

- Algemene coördinatie tussen oog, hand en voet verfijnen

- De algemene balvaardigheid stimuleren (baas leren worden over de bal)

- Besef van links en rechts leren aanvoelen en gebruiken

- Leren dribbelen

 

9.8.2. U7 – U8 – U9

9.8.2.1 Topics (T) en specifieke leerplandoelstellingen (LD) voor ontwikkelingfase 1

a. algemene bewegings-/basismotorische vorming

- Algemene balvaardigheid stimuleren

- Motoriek verbeteren

- Meer balgericht oefenen ttz. aannemen en meenemen van de bal, dribbel, koppen, stoppen van de bal, afwerken, ingooien….

- Leren afschermen van de bal

- Leren baas te worden over de bal zodat deze een middel wordt om spelbedoelingen te kunnen realiseren

 

b. voetbaltechnische / tactische vorming (basics)

- Spelregels introduceren

- Positiespel aanleren beperkt zich tot het eigen maken van “ het vliegtuigmodel” waarbij piloot - staart en twee vleugeltjes begrippen zijn die vlotter aanleren dan specifieke voetbaltermen = plaats op het veld ontdekken. Leren vrijlopen.

 

c. mentale/sociale vorming

- Leren luisteren naar opmerkingen van de trainer gedurende de wedstrijdjes en deze trachten uit te voeren

- Leren samenspelen = van stapelspel naar meer geordend spel

- Fair-play bijbrengen

 

Opmerkingen voor de trainer

- Voor iedereen een bal beschikbaar

- Zoveel mogelijk in spelvormen werken

-Vermijden dat spelers veel stil staan = concentratieverlies

-Eerst veel met de hand spelen om te wennen aan de bal

- Reactiesnelheid is ook belangrijk

- Zorgen voor veel afwisseling

- Zelf voordoen is beter dan uitleggen = juiste combinatie van de twee toepassen

- Ondanks het speelse van het kind moet er toch getracht worden de training ordelijk te laten verlopen met de trainer als leider

 

 

9.8.2.2. Geperiodiseerde topics / leerplandoelstellingen op macro / meso niveau

9.8.2.3. Modeltrainingen voor ontwikkelingsfase 1 (tem 5v5)

Trainingen beschikbaar gesteld zie 9.11. Oefenstof  – opleidingsvisie vfv 2014

 

9.8.3. U10 – U11

9.8.3.1. Topics (T) en specifieke leerplandoelstellingen (LD) voor ontwikkelingfase 1

a. algemene bewegings-/basismotorische vorming

- Gericht oefenen van technische vormen

- Leren naar de bal toekomen en afschermen

 

b. voetbaltechnische / tactische vorming (basics)

- Bij balbezit leren aanvallen en bij balverlies leren verdedigen

- Leren vrijlopen

- Leren door veel spelen van kleine partijen = positiespelen vb. 1 tegen1, 2 tegen2, 2 tegen 1 enz….

- Manipuleren van de weerstand vb. bal eemaal raken, veld groter maken

- Veldbezetting en ploegorganisatie = aanleren 8 tegen 8 spelen

- Opbouw van achteruit aanleren, leren aanvallen langs de flank, druk op de tegenstrever leren zetten

- Creativiteit = dribbel kan en mag maar niet overal en niet overdrijven

 

c. mentale/sociale vorming

- taak ouders

- ondersteuning : sociale cel

 

Opmerkingen voor de trainer

- Basis van techniek wordt bij deze groepen gelegd = accent ligt op techniek

- Coaching vooral gericht op het verbeteren van de technische vaardigheden en algemene lichaamscoördinatie

- Kijken of er nog plezier is en of er nog wordt geleerd. Bijsturen indien nodig

- Zorgen voor meevoetballende doelman

 

9.8.3.2. Geperiodiseerde topics / leerplandoelstellingen op macro / meso niveau

9.8.3.3. Modeltrainingen voor ontwikkelingsfase 1 (tem 8v8)

Trainingen beschikbaar gesteld zie 9.11. Oefenstof  – opleidingsvisie vfv 2014

 

9.8.4. U12 - U13

9.8.4.1. Topics (T) en specifieke leerplandoelstellingen (LD) voor ontwikkelingfase 2

a. algemene bewegings-/basismotorische vorming

- Tweevoetigheid verder verfijnen

- Leren trappen van de lange bal

- Trappen van stilstaande fasen bijbrengen = hoekschop, vrije trap, ingooi ….

- Verder ontwikkelen van het in één tijd spelen

- Startsnelheid op juiste manier aanleren

- Werken aan hoger tempo met en zonder bal

- Afwerking op doel verder aanleren

 

b. voetbaltechnische / tactische vorming (basics)

- Duelkracht ontwikkelen

- Leren voetballen op balbezit

- Ontwikkelen van het inzicht in voetbal ttz. inzicht bij balbezit tegenstrever (verdedigen is afbreken), inzicht bij balbezit eigen ploeg (opbouwen en aanvallen)

- Spelsyteem kunnen hanteren

- Bijbrengen van het bewegen zonder bal = aanspeelbaar maken

- Oefenen op spelen in numerieke minderheid en meerderheid

 

c. mentale/sociale vorming

- Spelers leren omgaan met winst en verlies = discipline en mentaliteit

- Aanleren van het elkaar coachen verfijnen = leiden van de medespeler

- Willen winnen maar nog niet belangrijkste maken

 

Opmerkingen voor de trainer

- Wedstrijdgericht trainen

- Afspraken maken met doelmannentrainer teneinde hem te leren meevoetballen

 

9.8.4.2 Geperiodiseerde topics / leerplandoelstellingen op macro / meso niveau

9.8.4.3 Modeltrainingen voor ontwikkelingsfase 1 (tem 8v8)

Trainingen beschikbaar gesteld zie 9.11. Oefenstof  – opleidingsvisie vfv 2014

 

9.8.5. U15

9.8.5.1 Topics (T) en specifieke leerplandoelstellingen (LD) voor ontwikkelingfase 3

a. algemene bewegings-/basismotorische vorming

- Voorkeursvoet en zwakkere (?) voet gericht leren gebruiken

- Terugspeelbal aanleren (wanneer? hoe?)

- Verder ontwikkelen van het spelen zonder bal

- Wijkend remmen aanleren

- Aanleren van vrije trappen, hoekschoppen en ingooi verder ontwikkelen

 

b. voetbaltechnische / tactische vorming (basics)

- Balbezit verder uitbouwen

- De één twee verder verfijnen

- Buitenspel aanleren

- Duelkracht verder opdrijven

-Spelsysteem bijbrengen vb. bij onze club 1-4-3-3 of 1-4-4-2

- Juiste plaatsing bij stilstaande fasen, voor en tegen, aanleren en uitleggen waarom

- Aanleren van spelen 11 tegen 11 = functioneren binnen teamorganisatie = veldbezetting

 

c. lichamelijke vorming

- Fysieke inspanningen opdrijven met en zonder bal = hoger tempo, uithouding opdrijven

 

d. mentale/sociale vorming

- Leren werken onder weerstand

- Leren voetballen met het hoofd = vrijlopen, plaatsing, waar wanneer druk enz…

- Vedettenneigingen weren

- Aandacht aan taken eigen aan positie binnen de ploeg

- Tijd maken voor persoonlijke gesprekken

- Oefenkeuze gericht op plezier, beleving en wedstrijd.

- Introduceren huishoudelijk reglement

 

Opmerkingen voor de trainer

- Veel herhalen onder verschillende oefenvormen

9.8.5.2. Geperiodiseerde topics / leerplandoelstellingen op macro / meso niveau

 

9.8.5.3 Modeltrainingen voor ontwikkelingsfase 1 (11v11)

Trainingen beschikbaar gesteld zie 9.11. Oefenstof  – opleidingsvisie vfv 2014

 

 

9.8.6. U17

9.8.6.1. Topics (T) en specifieke leerplandoelstellingen (LD) voor ontwikkelingfase 3

a. algemene bewegings-/basismotorische vorming

- Alles van de vorige categorieën verder verfijnen

- Combinatieoefeningen opdrijven

- Lange bal vervolmaken

 

b. voetbaltechnische / tactische vorming (basics)

- Alles van de vorige categorieën verder verfijnen

- Spelsysteem verder uitwerken

- Positiewissels aanleren

- Juiste man op juiste plaats brengen

 

c. lichamelijke vorming

- Krachtontwikkeling

- Fysieke inspanningen opdrijven

 

d. mentale/sociale vorming

- Onderlinge coaching opdrijven = praten, elkaar steunen

- Leren leven als echte sporter (voeding, uitgaan…)

- Aandacht sport-studie in juiste verhouding brengen

- Progressie tonen en willen doorstromen binnen de club

- Winnen wordt belangrijker en dus meer stimuleren

- Bijbrengen van behoud van concentratie

 

Opmerkingen voor de trainer

- Rekening houden met pubertijd

- Geen vedetten aanvaarden = praten met jongens. Moeilijke ouderdom

- Zorgen dat trainer baas blijft en stiptheid nastreven

- Bordtrainingen inlassen.

- Huishoudelijk reglement stipt laten naleven.

9.8.6.2. Geperiodiseerde topics / leerplandoelstellingen op macro / meso niveau

9.8.6.3. Modeltrainingen voor ontwikkelingsfase 1 (tem 5v5)

Trainingen beschikbaar gesteld zie 9.11. Oefenstof  – opleidingsvisie vfv 2014

 

 

9.8.7.U21 –U23

9.8.7.1. Topics (T) en specifieke leerplandoelstellingen (LD) voor ontwikkelingfase 4

a. voetbaltechnische accenten

- staat onder leiding van T1 trainer

- samenwerking met T2 trainer, coach B elftal of beloften

- en met U21 trainer

 

b. voetbaltactische accenten

c. lichamelijke / fysieke accenten

onder supervisie van Marc Boon, kinesist

d. mentale accenten

 

9.8.8.DOELMANNEN

9.8.8.1 Topics (T) en specifieke leerplandoelstellingen (LD) voor ontwikkelingfase 3

a. algemene bewegings-/basismotorische vorming
5v5

Door het spelelement in de trainingen te houden is het gemakkelijker een competitie gevoel onder de jonge keepers te ontwikkelen. Duel 1:1 of keeperoorlog zijn prima oefeningen voor de ontwikkeling van de keeper. Zorg ervoor nooit zomaar een oefening te geven. Laat deze steeds voorafgaan van een goede uitleg. Maak duidelijk wat de bedoeling is van de oefening. Met de 10- en 11-jarigen kunnen alle facetten van het keepen worden getraind met de nadruk op het perfectioneren van de technieken.

 

8v8

Op deze leeftijd maken de keepers meestal ook de grootste groeispurt door. Door hun langere ledematen kunnen keepers tijdelijk wat moeite hebben met hun coördinatie. Extra coördinatie oefeningen kunnen geen kwaad.

 

11v11

Met deze leeftijdsgroep mag boven niveau worden getraind. Als de keepers dit aankunnen dan zal het merkbaar zijn dat deze keepers zeer snel verder ontwikkelen. Zij hebben over het algemeen een groter incasseringsvermogen dan de jongere jeugd. Ook mogen zij harder worden aangepakt en harder trainen. Zorg er wel voor bij deze groep de overhand te houden op een normale manier. Het trainen met de iets ouderen (vanaf U17) moet plaatsvinden op een hoog niveau. Zeker als zij nog meer willen bereiken zullen ze dit ook zeker eisen van de trainer. Zorg ervoor dat deze groep hun plezier en energie kwijt kan in keeperspelen zoals keeperoorlog, 1 tegen 1, latje trap enz.

 

b. voetbaltechnische vorming
5v5

Zonder bal: - uitgangshouding - verplaatsen in en voor het doel, door middel van voetenwerk. - wenden in alle richtingen Met bal (dit alles op het lichaam of links en rechts naast het lichaam) : - oprapen - onderhands vangen - blokkeren met de buik/borst - bovenhands vangen - vallen - duiken - in de voeten werpen - verwerken van terugspeelballen met links en rechts - volley en dropkick - rollen, slingerworp – doeltrap

 

8v8

Zonder bal: - uitgangshouding - verplaatsen in en voor het doel, keren in alle richtingen - schijnbewegingen met het lichaam - Springen; één- en tweebenige afzet, omhoog, voor, achterwaarts, links en rechts zijwaarts en vanuit stand of met een aanloop.

Met bal (dit alles op het lichaam of links en rechts naast het lichaam) : - oprapen - onderhands vangen - blokkeren met buik en borst - bovenhands vangen - het ontwijken van een inkomende tegenstander door zijwaarts weg te springen - deze onderdelen uitvoeren op het lichaam of links en rechts naast het lichaam: - vallen - duiken - zweven - tippen - in de voeten werpen - terugspeelballen met links een rechts verwerken - volley en dropkick - werpen: rollen, slingerworp – doeltrap

 

11v11

Zonder bal: - uitgangshouding - verplaatsen in en voor het doel, voetenwerk. - één- en tweebenige afzet omhoog, voor- en achterwaarts, links en rechts zijwaarts, vanuit stand of met en aanloop. Met bal : - oprapen - onderhands vangen - blokkeren met buik/borst - het ontwijken van inkomende tegenstander - duiken - tippen - stompen; met twee vuisten en met Één vuist - in de voeten werpen/rollen - noodafweer - zowel binnen als buiten de 16 meter: alle noodzakelijke spelvaardigheden als wegtrappen, koppen, sliding, tackel verwerken van terugspeelballen met links en rechts enz. - volley en dropkick - rollen, slingerworp – doeltrap

 

c. voetbaltactische vorming
5v5

- opstellen en positiespel in het doel - positioneel zo opstellen voor het doel, met het oog op het onderscheppen van diepteballen - duel één tegen één - leiding geven, coachen en organiseren

 

8v8

- opstellen en positiespel in de zestien meter - opstellen voor het doel, vooral met het oog op het onderscheppen van diepte- en flankballen - duel één tegen één - leiding geven, coachen en organiseren

 

11v11

-buitenspel wordt van toepassing

-technische vaardigheden trainen onder weerstand

-lange passing, aanname en controle lange bal

-spelsysteem 1-4-3-3

-leren functioneren in dit systeem, blokvorming en schuiven in functie van de bal

-aandacht voor handelen in snelheid

 

d. lichamelijke vorming
5v5

Vooral spelen met de bal

Alle kinderen moeten in beweging zijn, omgaan met koude, regen, warmte…

Verzorgen van lichaamshygiëne

 

8v8

Training opbouwen in functie van duur van de wedstrijden

Nadruk op orde, netheid en stiptheid

 

11v11

Wedstrijdsituaties met weerstand en in hoog tempo trainen

Trainingen opbouwen in functie van de wedstrijdduur

 

e. mentale/sociale vorming

5v5

Plezier in het voetbalspel

Leren omgaan met leiding

Leren omgaan met medespelers

 

8v8

Sportieve wedstrijdhouding

Leren omgaan met verlies en winst, controle houden over emoties

Accepteren van en respect voor de wedstrijdleiding

Goede lichaamsverzorging eisen

 

11v11

Gezonde winnaarsmentaliteit kweken

Groepsgericht kunnen werken, taken binnen het team bespreken

Accepteren correcties trainer en medespelers

Zelfkritiek

Controle houden over emoties

 

9.8.8.2 Geperiodiseerde topics / leerplandoelstellingen op macro / meso niveau

 

9.8.8.3.) Modeltrainingen voor ontwikkelingsfase 1 (11v11)

Trainingen beschikbaar gesteld zie 9.11. Oefenstof  – opleidingsvisie vfv 2014

 

9. Trainingsorganisatie

a) Trainingsvoorbereiding

Gebeurt aan de hand van modelformulieren

b) Trainingsevaluatie

Vier evaluatievergaderingen met trainers en sportieve cel olv TVJO per seizoen

 

 

9.9.. Wedstrijdorganisatie

a) Wedstrijdvoorbereiding: document beschikbaar

b) Wedstrijdevaluatie: document beschikbaar

 

9.10 Speelgelegenheid

a) Formalisering en bewaking van principes voor ontwikkelingsfase 1  (5V5)

iedereen speelt minstens 50%. Bewaking: Wedstrijdevaluatie

b) Formalisering en bewaking van principes voor ontwikkelingsfase 2  (8V8)

iedereen speelt minstens 50%. Bewaking: Wedstrijdevaluatie

c Formalisering en bewaking van principes voor ontwikkelingsfase 3

(11V11 T.E.M. U17)

iedereen speelt minstens 50%. Bewaking: Wedstrijdevaluatie

d) Formalisering en bewaking van principes voor ontwikkelingsfase 4  (POSTFORMATIE)

iedereen speelt minstens 50%. Bewaking: Wedstrijdevaluatie

e) Keepers: indien er 2 keepers in één team zitten, wordt met de betrokken

keepers afgesproken: afspraken kunnen zijn: ieder één helft, om de week

1 keeperer thuis of fungeert die week als veldspeler….

 

9.11. Oefenstof

Oefenstof wordt beschikbaar gesteld:

- via usb-stick

-voorbeeldtrainingen-oefenstof te bekomen bij de TVJO

-via verscheidene websites.

Zie document: Oefenstof SC Zonnebeke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Charters

10.1. Charter voor de ouders.

1. Geef blijk van belangstelling, ga zoveel mogelijk kijken naar de wedstrijd van uw zoon of dochter

2. Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en het team, laat het coachen over aan de

trainer

3. Blijf altijd positief, wordt niet boos, winnen is leuk maar verliezen hoort nu eenmaal bij het

voetbal

4. Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren

5. Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt

6. De scheidrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen

7. Uiteraard kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een aantal zaken en/of voorvallen, tips

en vragen zijn altijd welkom: in dit geval kunt u overleggen met de trainer, afgevaardigde ,

jeugdcoördinator of andere leden van het jeugdbestuur.

 

10.2. Charter voor de supporter

1. Supporters van SC Zonnebeke, dragen sportiviteit hoog in het vaandel, wat de inzet van de match

ook mogen zijn.

2. Supporters van SC Zonnebeke houden zich aan de regels van de sport, en aan de sportieve ethiek,

meer bepaald ten aanzien van het scheidsrechters, spelers, alsook de supporters van de

tegenstander.

3. Supporters van SC Zonnebeke blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor hun gedrag.

4. Supporters van SC Zonnebeke weigeren deel te nemen aan enige activiteit die de veiligheid, en

die van één ieder, in het gedrang zou brengen. Of die de orde zou kunnen verstoren van een

wedstrijd of verplaatsing.

5. Supporters van SC Zonnebeke engageren zich ertoe om de infrastructuur, zowel thuis als op

verplaatsing, te respecteren.

6. Supporters van SC Zonnebeke weerhouden zich van enige vorm van racisme.

7. Supporters van SC Zonnebeke, spelers en bestuur, gedragen zich als ambassadeurs van het

voetbal, en respecteren de bovenstaande richtlijnen

 

 

 

10.3.Charter voor de spelers

1. Ieder lid dient respect te hebben - tonen voor scheidsrechter, trainer, tegenstanders, medespelers

en publiek.

2. Zuinig zijn op de spullen van de vereniging zoals b.v. de materialen, kleding, velden en

kleedkamers.

3. Er wordt in de kleedkamers niet gerookt , getelefoneerd en geen alcoholische dranken

gedronken.

4. Bij trainingen en wedstrijden dient men op tijd aanwezig te zijn.

5. Wie te laat is meldt zich eerst bij de trainer .

6. Bij een blessure moet je dit melden aan de jeugdtrainer. De wedstrijd of training wordt pas hervat

na het afgeven van een attest (afgeleverd door ouders, dokter, kinesist, …) aan de JC.

7. Bij een schorsing of een blessure is het gewenst dat de speler aanwezig is bij de wedstrijden om

de groepsgeest te bevorderen. Indien hij dit niet kan dan moet hij de trainer verwittigen.

8. Tijdens half time gaat hij samen met zijn medespelers naar de kleedkamers waar hij de verdere

instructies krijgt van de trainer. Hij begeeft zich nooit naar de kantine.

9. Na een training of wedstrijd worden de kleedkamers netjes opgeruimd.

10. Het is wenselijk om zich na training of wedstrijd te douchen.

11. Voor of na training of wedstrijd groet hij steeds de trainer met een handdruk.

12. Hij respecteert de 10 geboden van de “FAIR PLAY”

 

10.4.Charter voor bestuursleden

1. De bestuursleden onthouden zich van elk gedrag en uitlating die de werking van de club schade

kunnen toebrengen.

2. Gezien hun functie een bevoorrechte positie inhoud ivm de kennis van interne aangelegenheden,

onthouden zij zich van elke publieke negatieve commentaar op de clubwerking.

3. Alle bestuursleden zullen zich inzetten om mee te werken aan een positieve uitstraling van de

club. Deze positieve benadering kan aan de orde komen zowel bij gesprekken met derden als bij

het leveren van adviezen aan de beleidsverantwoordelijken. Perscontacten behoren alleen tot de

taak van de persverantwoordelijke; persmensen dienen naar deze persoon doorverwezen te

worden.

4. Elk bestuurslid engageert zich voor een bepaalde functie in het bestuur. Dit engagement zal

inhouden dat men zich gedurende het ganse seizoen op de voor deze functie geëigende dagen en

uren ter beschikking zal houden. Indien men om één of andere reden verhinderd is deze functie

uit te oefenen zal men contact opnemen met een bevoegde persoon om tot een oplossing te

komen.

5. Alle eventuele, voor de functie bijkomende verplichtingen, voortspruitend uit de

werkingsprincipes, sponsoring, enz., dienen strikt te worden nageleefd in het belang van de club.

6. Alhoewel ieders engagement geldt voor het uitoefenen van een welomschreven taak, houdt dit

engagement toch een ruimere dienstverlening in. Ieder bestuurslid is mede verantwoordelijk

voor een vlot verloop van de hele organisatie. Dit betekent dat indien mogelijk, het de taak is van

elk bestuurslid om, bij afwezigheid van een ander bestuurslid, hulp te bieden bij het oplossen van

probleemsituaties van welke aard ook. Het engagement zal ook inhouden dat elk bestuurslid

indien mogelijk, bij de georganiseerde nevenactiviteiten een taak op zich neemt. Deze taak kan

los staan van de eigenlijke hoofdfunctie. Het spreekt voor zich dat men naar anderen toe de

nodige motiverende informatie over deze activiteiten doorspeelt.

7. Om bovengaande principes mogelijk te maken, beslist het bestuur om een open politiek te

voeren aangaande het beleid van de club.

8. Het jeugdbestuur werkt binnen een mandaat verleend door het hoofdbestuur.

9. Het bestuur is samengesteld op basis van gelijkwaardigheid van alle leden. Samen bepalen zij de

principes van het beleid.

10. Elk bestuurslid is gehouden aan geheimhouding inzake de in het bestuur gevoerde gesprekken.

11. Elke door het bestuur genomen beslissing, ook al gebeurt deze niet unaniem, dient door elk

bestuurslid ondersteund te worden en bij derden verdedigd.

 

 

10.5. Charter voor de jeugdtrainer

 1. Hij is steeds op tijd voor de training zodat de training goed voorbereid word en bij ziekte of afwezigheid belt hij alle spelers af of zorgt voor vervanging.
 2. Bereid de trainingen goed voor. Ga uit van de wedstrijd en de individuele kwaliteiten van je spelers, daarbij goed rekening houdend met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes. Door achteraf ook een evaluatie bij te houden, kun je in een later stadium gebruik maken van ervaringen of oplossingen uit het verleden. Hij is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van zijn teams.
 3. Hij zorgt tijdens het seizoen dat het databasesysteem volgens het vooropgesteld tijdschema wordt ingevuld.
 4. Hij houdt regelmatig contact met: overige jeugdtrainers, hoofdtrainers, spelers van zijn team ouders van spelers van zijn team , afgevaardigden , jeugdcoördinator en TVJO.
 5. Hij ziet erop toe dat de afgevaardigde zijn taak conform het charter van de afgevaardigde uitvoert. Hij staat deze ook bij in zijn taken.
 6. Hij is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn team en is verantwoording verschuldigd aan de jeugdcoördinator en of TVJO. Hij geeft de JC en of TVJO onverwijld kennis van alle onregelmatige handelingen die door spelers, uit zijn team zijn gepleegd. Deze zullen dan in overleg (communicatie naar jeugdcel) met de jeugdtrainer deze zaak afhandelen.
 7. Hij zorgt ervoor dat de ploeg zowel tactisch als fysisch goed functioneert. Hij maakt van het team een hechte vriendschap. Zorgt vooral ook dat iedereen aan bod komt.
 8. Hij vertegenwoordigt zijn team bij de nevenactiviteiten en helpt waar nodig , zodoende dat deze activiteiten vlot verlopen.
 9. De jeugdtrainer is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de missie & visie (beleidsplan) en zal helpen dit beleidsplan jaarlijks actueel te houden. Het opleidingsplan dient gevolgd te worden volgens het schema die hen overhandigd werd voor de aanvang v/h seizoen door de JC.
 10. Hij zorgt ervoor dat de gebouwen tijdens de wedstrijden en trainingen net blijven . Dat de materialen die hij gebruikt heeft , ordentelijk en net weer op zijn plaats terecht komen.
 11. Bij wedstrijden, trainingen of andere sportieve evenementen draagt hij steeds zijn cluboutfit die gratis aangeboden wordt door de club.
 12. Hij kan altijd bijscholing volgen die door de club wordt vergoed.
 13. Berichten die op sociale media (facebook,twitter,….enz) geplaatst worden die de club en hun leden kunnen schaden worden niet getolereerd en zullen gesanctioneerd worden.
 14. Maar in het jeugdvoetbal mag het wedstrijdresultaat nooit op de eerste plaats staan. Je bent bezig met het opleiden van spelers.

 

 

Zonnebeke 15/05/2014

 

Handtekening trainer

 

 

 

 

 

 

 

11. Besluitvorming en procedures.

Alle cellen binnen het hoofdbestuur vergaderen ieder apart.  Iedere cel beslist zelf wanneer men een vergadering plant. De frequentie van deze vergaderingen varieert van cel tot cel, naargelang de belangrijkheid en de noden. (vb de sportieve cel komt iedere maand bijeen, cel feestelijkheden naargelang de geplande activiteiten)

In deze cellen worden beslissingen genomen die unaniem worden goedgekeurd.

Iedere maand worden de besluiten van iedere cel apart op de algemene vergadering voorgelegd. Deze worden dan goedgekeurd door de aanwezige leden (minimum 75% aanwezig) mits een meerderheid van de stemmen.

Ieder bestuurslid kan bij dringende redenen de algemene vergadering bijeenroepen.

Er worden verslagen gemaakt van deze vergaderingen.  Deze worden dan  bij het begin van de volgende vergadering voorgelezen. Om privacy redenen worden er geen verslagen per mail naar de leden verzonden.

 

Ook worden op einde seizoen evaluatie en functionerings  gespreken gehouden met de trainers en technische staf.  De sportieve cel jeugd, samen met de TVJO en de coördinatoren onder-midden en bovenbouw komen samen om de werking van het afgelopen seizoen te evalueren.

 

 

 

 

 

Share
You are here: