sc3675

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

www.sc-zonnebeke.be

CLUBREGLEMENT  JEUGDWERKING (U6 tot en met U17)

 

Gericht naar de jeugdspelers:

1. De jeugdploegen staan open voor spelers die de voetbalsport wil beoefenen, die de wil tonen om bij te leren,en zowel op sportief als menselijk vlak de juiste instelling tonen.

2. Spelers worden 2 maal per jaar door de trainers en de jeugdcoördinators geëvalueerd. Indien nodig wordt na de laatste evaluatie in april/mei in een persoonlijk gesprek aan spelers en/of ouders duidelijk gemaakt welke kansen zij hebben voor verdere doorgroei binnen de club.

3. De spelers worden na 3 weken trainingen ingedeeld in gewestelijke of provinciale reeksen. Dit is uitsluitend een beslissing in overleg met trainers en coördinatoren. Deze indeling kan tijdens het seizoen wijzigen op basis van inzet/kunde en/of als sanctie.

4. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door het clubbestuur en maakt deel uit van het budget jeugdwerking. Betaal uw lidgeld tijdig, zodat we een goed inzicht krijgen van de teams die we kunnen opstarten in het nieuwe seizoen.

5. Betaling van het lidgeld geeft de speler recht op het volgen van de trainingen, het gebruik van de

accommodatie en het gebruik van de uitrusting voor wedstrijden. Deelname aan wedstrijden is geen recht voortkomend uit het betalen van lidgeld, maar wel een beloning voor de speler die deze verdient door inzet,gedrag en kunde op trainingen.

6. Elke jeugdspeler welke voldoet aan de voorwaarden onder artikel 4 en 5 speelt minstens de helft van de officiële wedstrijdminuten over een volledig seizoen gespreid, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden van het betrokken jeugdlid.

7. In de loop van het seizoen kan een speler uitsluitend bij een andere club aangesloten bij de KBVB gaan spelen of testen mits schriftelijke toelating van SC Zonnebeke. Indien de speler wil/moet gaan testen bij een andere club wordt dit enkel toegestaan indien de eigen ploeg haar activiteiten niet in het gedrang komen. Toelatingen gaan via de TVJO in samenspraak met de coördinatoren.

8. Bij aanvang van het seizoen eist de K.B.V.B dat elke speler van klein tot groot zich kan identificieren met een officieel document voorzien van foto. Elke jeugdspeler, welke niet beschikt over een identiteitskaart, is verplicht een reispas af te halen bij de gemeente (Kids-ID kaart, te verkrijgen op het gemeentehuis). Elke speler welke dit identificatiebewijs niet kan tonen aan de scheidsrechter mag niet deelnemen aan de wedstrijd. De club dreigt bovenop een boete de wedstrijd te verliezen met forfait cijfers.

Gericht naar de ouders:

9. Het is belangrijk dat ouders de spelers als groep komen aanmoedigen en niet enkel en alleen hun zoon .Voetbal is een ploegsport. Als supporter heeft U een voorbeeldfunctie. Onbetamelijk

supportersgedrag van ouders zal in overweging genomen worden bij de eindbeoordeling van de speler. Onkosten ten laste van de club zullen verhaald worden op de betrokkenen.

10. Per ploeg zijn afgevaardigden uit de oudergroep noodzakelijk. Deze worden voor een volledig

seizoen in hun functie bekrachtigd door het jeugdbestuur. Ploegafgevaardigden dienen onpartijdig te zijn en verantwoordelijkheidsgevoel te hebben. Specifieke richtlijnen en taken worden hen door het bestuur meegedeeld. Volgens de KBVB moet er voor een goede orde minstens 1 afgevaardigde aanwezig zijn tijdens de wedstrijd. Indien er voor de aanvang van het seizoen zich geen vrijwilligers melden kan dit betekenen dat de desbetreffende ploeg in principe niet kan starten. Medewerking van ouders in de totale jeugdwerking is dus een noodzaak.

11. Richtlijnen aan de spelers tijdens trainingen en wedstrijden worden enkel door de trainer of zijn aangestelde vervanger gegeven en zeker niet door de ouders.

12. De jeugdwerking staat steeds open voor opbouwende kritiek. Wij gaan echter niet in op kritiek die gegeven wordt tijdens of onmiddellijk na wedstrijden, in de kantine of langs het terrein. Indien men zich niet kan vinden in beslissingen van bestuur, coördinator of trainer maakt men een afspraak bij voorkeur met de direct betrokken persoon om het probleem in alle rust te bespreken.

13. Het vervoer bij de uitwedstrijden wordt verzorgd door bereidwillige ouders. Mogen we er dan ook op rekenen

dat niet altijd dezelfde ouders hiervoor instaan. Vervoer zeker nooit meer personen dan toegelaten in je voertuig.

Gericht naar de trainers:

1. Tijdig aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.

De trainer heeft op elk moment op EN naast het veld een voorbeeldfunctie. Toon je sportieve gedrag tegenover tegenstander en de scheidsrechter. Geef het sportief gedrag mee aan je spelers.

 

 

2. Na afloop van de match tegenstander en scheidsrechter bedanken. Laat ook je spelers tegenstander en scheidsrechter een hand geven.

3. Ook na de wedstrijd houd je toezicht op je spelers. Controleer of ze kleedkamers netjes achterlaten. Breng je spelers verantwoordelijkheid bij voor orde en netheid.

4. Is sportief verantwoordelijk voor de zijn toegewezen ploeg. Traint en coacht volgens het opleidingsplan.

5. Is het eerste aanspreekpunt voor zijn elftal.

6. Geeft op een positieve manier leiding aan zijn team tijdens de trainingen en wedstrijden.

7. Brengt zijn spelers bij de start van het nieuwe seizoen tijdig en persoonlijk op de hoogte van dag en uur van aanvang van de trainingen. Maakt goede afspraken met de ploeg.

8. Maak afspraken met spelers en ouders omtrent omkleden voor en na de trainingen en de wedstrijden. In principe mogen er géén ouders in de kleedkamer komen voor, tijdens en na de wedstrijden (behalve bij jonge spelers of bij uitzonderingen)

9. Indien je als trainer niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd, verwittig dan tijdig de jeugdcoördinator en/ of de TVJO. .

10. Maak na iedere training ook een zelfevaluatie. Wat ging er goed, wat ging er minder goed. Pas je trainingen aan vraag raad bij collega-trainers of jeugdcoördinator.

11.Is aanwezig op de trainers- en jeugdvergaderingen.

12. Ziet er samen met zijn afgevaardigde op toe dat het gebruikte materiaal terug netjes op zijn juiste plaats komt.

13. Onderhoud contacten met TVJO, jeugdcoördinatoren, jeugdbestuur, afgevaardigde, ouders, spelers en gekwetste spelers.

14. Steek een handje toe tijdens de verschillende clubactiviteiten. Kom eens kijken, supporteren voor het eerste elftal, laat de verschillende clubactiviteiten niet zo maar aan zich voorbijgaan.

15. Stimuleer je spelers, ouders en supporters om deel te nemen aan clubactiviteiten.

16. Na iedere training of wedstrijd worden de verplaatsbare doelen van het terrein verwijderd, buiten de neutrale zone of op een aangewezen plaats.

17. Na iedere training of wedstrijd worden de verwarmingsradiatoren in de kleedkamers dichtgedraaid.

18. Bij gebruik van verplaatsbare doelen worden die steeds vastgemaakt.
Gericht naar de afgevaardigden:

1. De afgevaardigde is vertegenwoordiger van de club, hij weerhoudt zich van alle openbare kritiek op SC Zonnebeke, hij komt daarmee naar TVJO jeugdbestuur. Hij neemt een belangrijke verantwoordelijkheid op namens de club. Is mede “ambassadeur".
2. Hij moet verplicht aangesloten zijn bij de club, indien niet niet op het scheidsrechtersblad of wedstrijdbladen
3. Speelt « facteur » tussen trainer, spelers ouders en omgekeerd, neemt deel aan activiteiten en stimuleert de groep (ouders en spelers).
4. Indien je uitzonderlijk niet aanwezig kan zijn verwittig dan tijdig.
5. Hij is op de hoogte van de inhoud van het jeugdplan.
6.Bij eventuele moeilijkheden of ordeverstoring instaan voor de bescherming van de scheidsrechter. THUISWEDSTRIJDEN
7. Tijdens de wedstrijden draagt hij de kledij van de club.
8. Zorgt er voor dat hij voor de spelers aanwezig is.
9.Klaarzetten wedstrijdkledij, water voor thuisploeg en bezoekende ploeg.
10. Hij zorgt voor opvang scheidsrechter, opvang tegenstrever, aanwijzen kleedkamer, afgevaardigde uitnodigen tot invullen scheidsrechtersblad  digitaal of schriftelijk.
11. Bij eigen spelersgroep ophalen identiteitskaart en invullen scheidsrechtersblad.
12. Na controle bij scheidsrechter sluiten deuren en bezorgen sleutel kleedkamer aan bezoekende afgevaardigde 13.Tijdens wedstrijd rustig gedragen, geen opmerkingen tov scheidsrechter of tegenstrever.
14.Roken tijdens wedstrijd is VERBODEN.
15.De wedstrijdcoaching is de taak van de trainer.
16.Verzorging van gekwetste spelers.
17.Tijdens rust en na de wedstrijd scheidsrechter begeleiden .
18. Wedstrijdkledij verzamelen en natellen.
19. Goed nakijken wedstrijdblad, voor het versturen.
20. Noteren opvallende spelers bij tegenstrever.
21. Terugbezorgen identiteitspapieren.
22. Samen met de spelers de kleedkamer opruimen.
23.De spelers begeleiden tot iedereen de kleedkamer verlaten heeft (max. 30’ na wedstrijd).
UITWEDSTRIJDEN 24.Samen met trainer als 1e aanwezig zijn, ongeveer 10’ voor spelers.
25. Er voor zorgen dat de spelers zich ter plaatse bij tegenstrever.
26. Zelfde taken als voor thuiswedstrijden, wedstrijdkledij, scheidsrechtersblad

 

 

 

LEEFREGELS VOOR EEN GOEDE CLUBHUISHOUDING

Om wekelijks voor alle ploegen van onze jeugdafdeling alles in goede banen te leiden, zijn een aantal concrete afspraken noodzakelijk. We verwachten dan ook dat iedereen zich aan deze afspraken houdt. Met vragen kan men steeds terecht bij de trainer, TVJO en/of de jeugdcoördinator.

1. Jeugdspelers houden de eer van de club hoog. Als speler van SC Zonnebeke is onberispelijk gedrag en

taalgebruik gewenst. Indien een speler zich hier niet aan houdt kunnen er sancties volgen.

2. Een speler die, om gelijk welke reden, niet aanwezig kan zijn op trainingen en/of wedstrijden dient zijn trainer tijdig te verwittigen. Verwittiging van afwezigheid op wedstrijden dient ten laatste op de training voorafgaande aan de wedstrijd te gebeuren. De trainer stelt hiervoor de regels op. Bij onverwittigde afwezigheid kan er een sanctie volgen. Spelers die niet of onvoldoende deelnemen aan de trainingen, zonder geldige reden, kunnen in principe ook geen wedstrijd spelen.Ten vroegste een kwartier vóór het begin van elke training, worden de spelers in de kleedkamer verwacht. Elke speler verlaat ten laatste 30 minuten na de training de kleedkamer.

Iedere speler is op het afgesproken uur aanwezig voor de thuis- en uitwedstrijden.

3. Jeugdspelers en ouders van spelers dienen het nodige respect te tonen voor mede- en tegenspelers,

clubgenoten, bestuur, medewerkers van de club, trainers, scheidsrechters en ouders.

4. De clubtraining wordt verplicht gedragen bij alle thuis – en uitwedstrijden. In de kleedkamer en douches heerst er rust en orde en wordt dus niet gespeeld. Na afloop van elke training of wedstrijd neemt elke speler verplicht een douche. Enkel de trainer kan hierop een uitzondering toestaan. Om hygiënische redenen is het dragen van badsloffen in de douches aangeraden.

6. Jeugdspelers dragen geen juwelen, piercings enz. tijdens trainingen of wedstrijden. Het is verplicht om tijdens de wedstrijden beenbeschermers te dragen. Ook de kledij wordt correct en volgens de regels gedragen.

7. Alcoholgebruik binnen de terreinen van SC Zonnebeke is verboden voor spelers en jongeren beneden de 16 jaar. Drugsgebruik - betrokkenheid bij aanverwante activiteiten, zelfs bij een vermoeden, hebben de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg. Jeugdspelers roken niet zolang zij zich binnen de terreinen van SC Zonnebeke bevinden.

8. Jeugdspelers die door opzettelijke fouten, die niet in het spelbeeld van de wedstrijd passen,

uitgesloten worden zullen hiervoor zelf de verantwoordelijk dragen. Zij kunnen dan ook financieel

opdraaien voor mogelijke kosten die hieraan verbonden zijn. De trainer zal deze uitsluiting evalueren en

rapporteren aan het bestuur.

9. Spelers die materiele schade toebrengen aan het clubmateriaal en/of de accommodatie of oorzaak zijn van

verlies van clubmateriaal kunnen hiervoor een schadevergoeding betalen.

10. Pesterijen en/of geweld worden niet getolereerd en zullen gesanctioneerd worden. Zware pesterijen en geweldplegingen kunnen tot uitsluiting leiden. De club niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke materialen. Iedereen is zelf verantwoordelijk. Laat dus waardevolle zaken bij voorkeur thuis.

 

Het jeugdbestuur.

 

 

 

 

 

.

Share
You are here: